Current Administrators

President
 1. Chunhua Yan
Secretary of LZU CPC Committee
 1. Zhanting Yuan
Permanent Vice Chairperson of University Council
 1. Guosheng Wu
Vice President
 1. Lizhe An
 2. Shengcheng Xu
 3. Baotian Pan
 4. Yumin Li
 5. Hong Cao
Vice Secretary of LZU CPC Committee
 1. Zhengyuan Li
 2. Qi Guo
 3. Aihui Cao